Billie Diamant-BlasenbandEhering mit im Labor gezüchteten Kobelli-Diamanten

Billie Diamant-Blasenband

994,00 CHF 1.919,00 CHF
Kobelli Rayen VerlobungsringKobelli Rayen Verlobungsring

Rayen

2.212,00 CHF 3.323,00 CHF
Kobelli-Rue-VerlobungsringBereuen

Bereuen

2.076,00 CHF 3.115,00 CHF
Kobelli-Sträußchen-VerlobungsringKobelli-Sträußchen-Verlobungsring

Sträußchen

2.108,00 CHF 3.160,00 CHF
Kobelli Picotee-VerlobungsringKobelli Picotee-Verlobungsring

Picotee

2.117,00 CHF 3.178,00 CHF
Kobelli Oliver VerlobungsringKobelli Oliver Verlobungsring

Oliver

2.117,00 CHF 3.178,00 CHF
Kobelli Magnolien-VerlobungsringKobelli Magnolien-Verlobungsring

Magnolie

2.059,00 CHF 3.088,00 CHF
Kobelli Erica VerlobungsringKobelli Erica Verlobungsring

Erica

2.181,00 CHF 3.273,00 CHF
Kobelli Rayen BrautsetKobelli Rayen Brautset

Rayen Brautset

3.205,00 CHF 5.128,00 CHF
Kobelli Rue BrautsetKobelli Rue Brautset

Rue Brautset

3.069,00 CHF 4.911,00 CHF
Kobelli-Sträußchen-BrautsetKobelli-Sträußchen-Brautset

Posy-Brautset

3.101,00 CHF 4.966,00 CHF
Kobelli Picotee-BrautsetKobelli Picotee-Brautset

Picotee-Brautset

3.110,00 CHF 4.979,00 CHF
Kobelli Oliver BrautsetKobelli Oliver Brautset

Oliver Brautset

3.110,00 CHF 4.979,00 CHF
Kobelli Erica BrautsetKobelli Erica Brautset

Erica Brautset

3.174,00 CHF 5.078,00 CHF
Kobelli Magnolien-BrautsetKobelli Magnolien-Brautset

Magnolien-Brautset

3.052,00 CHF 4.875,00 CHF